Tuomo Kin­nunen valit­tiin M-​Filesin his­to­rian ensim­mäiseksi luot­ta­mushenkilöksi. Tehtävässään hän on päässyt omasta mielestään yllät­tävän helpolla, sillä kun yri­tyk­sessä on asiat kun­nossa, voivat työn­tek­i­jät hyvin eikä ris­tiri­itoja synny.

Tam­pere­lainen tiedonhallintao­hjelmis­toja kehit­tävä ja myyvä M-​Files on kas­vanut tasaiseen tahtiin viimeis­ten kymme­nen vuo­den aikana. Tällä het­kellä yri­tyk­sessä työsken­telee 430 henkilöä Suomen lisäksi Yhdys­val­loissa, Englan­nissa, Ran­skassa, Kanadassa, Aus­traliassa ja Sak­sassa. M-​Filesin pääkont­tori sijait­see Her­van­nassa. Tam­pereen toimip­is­teessä on tällä het­kellä 250 työn­tek­i­jää ja rekry­tointi on käyn­nissä lähes koko ajan.

Vuonna 2016 M-​Filesin henkilöstön kesku­ud­esta valit­tiin yri­tyk­sen his­to­rian ensim­mäi­nen luot­ta­mushenkilö. Vaalien perus­teella tehtävään valit­tiin Tuomo Kinnunen.

Rakkaudesta lajiin

Tuomo ei ennen M-​Filesin pestiään ole ollut mukana luot­ta­mushenkilö­toimin­nassa. Häntä kuitenkin on aina kiin­nos­tanut työlakiin sekä työe­htosopimuk­siin liit­tyvät asiat.
– Eräässä kesä­työ­paikas­sani huo­masin, että kesä­työtek­i­jöille ei jostain syystä myön­netty erästä työe­tua, joka mielestäni heille olisi kuu­lunut. Kysyin asi­asta johdolta, ja ker­roin, että sopimuk­sen mukaan etuus kuu­luu kaikille työn­tek­i­jöille. Aluksi johto oli sitä mieltä, että näin ei ole, mutta asia selvitet­tiin, ja sen jäl­keen myös kesä­työn­tek­i­jät sai­vat kyseisen edun.

Kun M-​Filesillä alet­tiin keskustella luot­ta­mushenkilön val­it­semis­esta henkilöstölle, päätti Tuomo lähteä mukaan.
– Ajat­telin, että kas­vavassa fir­massa ei ainakaan ihan heti ole tulossa YT-​neuvotteluita. Luot­ta­mushenkilöllä on mah­dol­lisuus aut­taa muita eri­lai­sissa ongelmissa. Se oikeas­t­aan houkut­teli lähtemään mukaan toimintaan.

Tukena työpaikalla

– Itse näen luot­ta­mushenkilön tehtävän ole­van työ­paikoilla työn­tek­i­jöille tuki ja turva. Jos työn­tek­i­jälle tulee joku asia eteen, johon halu­taan selvyys, tiede­tään että työn­tek­i­jöi­den kesku­udessa on tämä tietty henkilö, joka osaa vas­tata kysymykseen.

Itse Tuomo on ollut todella tyy­tyväi­nen liiton aloit­televille luot­ta­mushenkilöille tar­joamiin koulu­tuk­siin. Niissä uusille luo­toille annetaan kat­tava tietopaketti laeista ja TES:iin liit­tyvissä asioista. Lisäksi Tuomo ker­too tutus­tuneensa koulu­tuk­sissa liiton eri alo­jen asiantun­ti­joi­hin, joi­hin hän on ollut yhtey­dessä, mikäli on tarvin­nut apua joi­hinkin kysymyk­siin tai asioihin.

Tukea ja apua Tuomo ker­too saa­neensa myös M-​Filesin sisältä.
– Täällä on henkilöitä, jotka ovat olleet aikaisem­min luot­ta­mushenkilöhom­missa mukana. Heiltä olen saanut apua ja neu­voja. Meillä on M-​Filesillä siitä hyvä tilanne, että täällä pystyy keskustele­maan oikeas­t­aan kenen tahansa kanssa, jos on ollut jotain kysyt­tävää. Oli kyseessä sit­ten toim­i­tusjo­htaja tai HR:n edus­taja tai ketä tahansa. Aina pystyy keskustele­maan, että miten täl­laisen asian kuu­luisi olla, ja joka kerta asioista ollaan päästy yhteisymmärrykseen.

Tehtävänä tiedonvälit­tämi­nen

Pääasial­lis­esti luot­ta­mushenkilöi­den tehtäviksi kat­so­taan yt-​neuvotteluissa työn­tek­i­jöi­den edus­ta­jana toim­imi­nen. Kuitenkin on hyvä muis­taa, että luot­ta­mushenkilön rooli on paljon muu­takin.
– Meillä M-​Filesillä ei ole ker­taakaan ollut YT-​neuvotteluita, Tuomo ker­too ja jatkaa,
– Sen vuoksi minun tehtäväni on ollut esimerkiksi kat­soa, että työn­tek­i­jöillä on kaikki hyvin ja kuun­nella, jos jol­lain on ollut jotain kehi­tysideoita tai asioita mielessä.

Kin­nusen mukaan kah­den vuo­den aikana luot­ta­mushenkilön läs­näoloon työ­paikalla on totuttu niin työn­tek­i­jöi­den kuin työ­nan­ta­jankin puolelta.
– Aluksi huo­masin sen, että kun aikaisem­min työ­paikalla ei ole ollut luot­ta­mushenkilöä, niin työn­tek­i­jät eivät vält­tämättä osan­neet hyö­dyn­tää minun asiantun­ti­ju­ut­tani. Sama tilanne oli hie­man yri­tyk­senkin kannalta, aluksi muis­tutin, että asioista kan­nat­taa ker­toa myös min­ulle.
– Nyt kuitenkin tilanne on jo toinen. Infor­maa­tion kulkemis­esta työn­tek­i­jöiltä yri­tyk­seen ja yri­tyk­sestä työn­tek­i­jöille minun kaut­tani on tul­lut nor­maali prosessi.

Panostusta työhyvinvointiin

M-​Filesin toim­i­tusjo­htaja Miika Mäk­i­talon mukaan luot­ta­mushenkilön pes­taami­nen yri­tyk­seen on panos­tusta työy­hteisön hyv­in­voin­tiin.
– Tehtaissa lait­teet ja koneet tekevät tuo­tok­sen, ja tuo­tos syn­tyy aina, oli hyvä tai huono päivä. Mutta asiantun­ti­jaor­gan­isaa­tioissa lop­putuot­teen tekevät ihmiset. Ja siihen, miten hyvin ihmiset tekevät töitä riip­puu siitä, miten hyvin ihmiset organ­isaa­tiossa voivat ja miten motivoituneita he ovat. Siksi henkilöstön hyv­in­voin­tiin, johtamiseen ja yri­tyskult­tuuriin panos­t­a­mi­nen on yri­tyk­sen kannalta kaikki kaikessa.

Luot­ta­mushenkilönä Tuomo toimii luon­nol­lisena linkkinä työn­tek­i­jöi­den ja esimi­esten välisessä yhteistyössä.
– Tuomon kanssa työsken­tely on ollut tosi hienoa sen vuoksi, että me pohdi­taan yhdessä missä me men­emme ja mitä me teemme. Koen, että meillä on ollut yhteinen tavoite, sillä mietimme yhdessä, miten voisimme paran­taa työhyv­in­voin­tia ja työtyytyväisyyttä.

Konkreettisia muutoksia työympäristöön

Luot­ta­mushenkilön roolista työy­hteisössä liikkuu mon­en­laisia käsi­tyk­siä, kuvitelmia ja mieliku­via. Negati­ivisim­mil­laan luot­ta­mushenkilö voidaan nähdä johdon ”vakoo­jana”, joka kiertelee työ­paikalla ja rapor­toi mitä työn­tek­i­jät tekevät ja ajat­tel­e­vat. Tämä ei kuitenkaan kuulu luot­ta­mushenkilön toimenkuvaan.

Tuomo näkee roolinsa aut­ta­jana, jonka päämäärä on edesaut­taa hyvää työilmapi­iriä.
– Tässä muu­ta­man vuo­den aikana on tul­lut eteen tilanteita, joissa olen näh­nyt, että jotkut asiat kaipaisi­vat paran­nusta. Olen sit­ten sopi­vassa asi­ay­htey­dessä nos­tanut aiheen esiin johdolle tai muille työy­hteisössä asioista huolta pitäville. Olen myös huo­man­nut, että har­voin käy niin, että ihmiset itse tule­vat erik­seen min­ulta pyytämään asioita. Täy­tyy osata lukea riv­ien välistä, että täy­ty­isi olla näin tai näin, niin ihmiset viihty­i­sivät paremmin.

– Meillä on esimerkiksi muutettu muu­tamia palkka­malleja sen vuoksi, että henkilöt oli­si­vat työy­hteisöönsä tyy­tyväisem­piä. Työhyv­in­voin­tiin vaikut­taa myös se, ettei tarvitse koko ajan painaa eteen­päin sata lasissa, vaan välillä pystyy pikkuisen hengähtämään ja miet­timään asioita eteenpäin.

Tek­sti ja kuva: Terhi Viianen