Jouni Röksä aloitti Insinöörili­iton koulu­tus­pääl­likkönä maalisku­ussa 2018. Hän vas­taa Insinöörili­itossa koulu­tus– ja ura­palveluista ja hänen mis­sion­aan on jäsen­ten aut­ta­mi­nen, oli sit­ten kyse työn­hausta tai ammat­ti­taidon kehittämisestä.

Tam­pereen Insinöörit, Insinöörili­itto ja Urate­hdas jär­jestävät useita osaamisen kehit­tämistä ja työn­hakua edis­täviä koulu­tuk­sia syyskaudella niin työssä oleville kuin työt­tömille henkilöille.

Työttömyys vähentynyt

Pirkan­maalai­sista Insinöörili­iton jäsenistä jo selvästi vajaa 5 % on työt­tömänä, Insinöörili­iton koulu­tus­pääl­likkö Jouni Röksä ker­too. Työt­tömyys on vähen­tynyt vuo­den sisällä. Myös lomau­tusilmiö on nykyään kasvukeskuk­sissa harv­inainen ver­rat­taessa vuosiin 20082015.

Työnhaku tänään

Työn­hakemisen laatu­taso ja vaa­timuk­set ovat nousseet. Työn­hakua aloit­ta­van henkilön kan­nat­taa treenata ensin työn­haku­taidot kun­toon, Röksä suosittelee.

Rök­sän mukaan yleinen ongelma työn­hak­i­joilla on, että ansi­oluet­telo on tehty valmi­ille poh­jalle, joka van­hen­tui 15 vuotta sit­ten. Tyyp­illi­nen virhe on jät­tää aiem­pien tehtävien sisältö konkreti­soimatta ja vai­eta omista saavutuksista.

– Insinöörili­itosta saa uusim­mat ansi­oluet­telopo­h­jat, joi­hin kan­nat­taa tutus­tua. Tar­jolla on myös urao­h­jausta ja neu­von­taa työnhakuun.

­Toinen työn­hak­i­jan virhe on Rök­sän mukaan olet­taa, että ”kyllä head­hunterit minut löytää”. Hyvä ansi­oluet­telo ja LinkedIn-​profiili toimi­vat sisään­heit­täjinä ja niillä työn­hak­ija löy­de­tään verkossa. Val­taosaa työ­paikoista ei koskaan julka­ista tai ne julka­istaan vain rajat­ulle joukolle. Verkossa näkymätön työn­hak­ija ei rekry­toi­jan haaviin osu.

Suun­nitel­mallisuus, tehokkuus ja taito ovat avain­sanoja uutta työtä haet­taessa, Röksä korostaa.

– Tehokkaassa työn­haussa käytetään kaikkia työn­haun keinoja: Head­hunterit, vuokrafir­mat, mes­sut, suo­ra­hakuyri­tyk­set, oma verkosto, LinkedIn jne. Keino­jen ketjut­ta­mi­nen piden­tää turhaan työnhakua.

Oman uran määräaikaishuolto

Työssä ole­van insinöörin on hyvänä aikana helppo tehdä itselleen karhun­palvelus ja tuu­dit­tau­tua siihen, että töitä ei tarvitse hakea, eikä koulut­tau­tu­miseen kan­nata tuh­lata aikaa. Jouni Röksä ver­taa uraa autoon: Jos sitä ei huolla, se ruos­tuu. Röksä vinkkaa myös tark­ista­maan oman työmarkkina-​arvon 23 vuo­den välein ja kokeile­maan tuleeko kutsu haastatteluun.

– Samoin kan­nat­taa peilata miten työ­nan­ta­jalla menee. Jos kil­pail­i­jat kas­va­vat ja men­estyvät ohi oman työ­nan­ta­jan, se on vinkki – suo­ras­taan huu­tomerkki parasta ennen päiväyk­sen ohittamisesta.

– Päiv­itä ansi­oluet­telo sään­nöl­lis­esti, vaikka et hak­isikaan töitä. Määräaikaishuoltoon kuu­luu myös oman osaamisen kehit­tymisen tunnistaminen.

Sinä itse pidät osaamisestasi huolta

Röksä ker­too, että Suomessa 2/​3 yri­tyk­sistä kehit­tää henkilöstöä säännöllisesti.

– Olit täl­laisessa yri­tyk­sessä töissä tai et, vas­tuu osaamis­esi kehit­tämis­estä on sin­ulla itsel­läsi. Ota puheeksi, vaadi, ehdota ja jos ei muuten onnistu, niin hoida homma itse. Kehitä osaamis­tasi siihen suun­taan mitä alalla tarvi­taan jatkossa.

– Irti­sanomi­nen tai työn lop­pumi­nen ei hävitä ammat­ti­taitoasi, vaan voit hyö­dyn­tää sitä muualla.

Verkon kautta voi suorit­taa mak­sut­to­mia ja tasokkaita ser­ti­fikaat­teja mm. kielistä ja pro­jek­tiosaamis­esta. Myös työssä oppimista voi toden­taa esim. port­fo­li­olla tai doku­men­toimalla palautetta. On myös koulu­tuk­sia, joissa suorit­tamisen voi tehdä ilman pakol­lista opiskelua. Työt­tömille on tar­jolla muuntokoulutusta.

Aktiivimallin vaatimukset

Akti­ivi­malli ja muut keinot, joilla pyritään vähen­tämään työt­tömyy­den kuluja yhteiskun­nalle, vaa­ti­vat Jouni Rök­sän mukaan paljon huumoria.

– Kaikki esimerkit Pohjo­is­maista näyt­tävät, että kan­nus­ta­malla saadaan tulok­sia. Suomessa tehtiin päinvastoin.

Akti­ivi­malliin odotet­tiin jo alkusyksyksi muu­tosta, jolla Insinöörili­iton ja Urate­htaan koulu­tuk­set sisäl­ty­i­sivät malliin. Nyt näyt­tää siltä, että muu­tos viivästyy reilusti päätök­sen­teko­ru­uhkan takia. Kun muu­tos saadaan, Insinöörili­itto huole­htii, että jokainen työtön pystyy hyö­dyn­tämään liiton val­men­nuk­sia uuden ase­tuk­sen niin sal­liessa, Röksä lupaa. Insinöörili­it­toa kiin­nos­ta­vat muutkin kasvupoli­it­tiset työvoima­palve­lut ja niiden järjestäminen.

Tek­sti: Tiina Keskinen