Vuo­den­vai­h­teessa käyn­nistyi työl­lisyyspro­jekti Urate­htaan yhdek­säs toim­intavu­osi. Vuodesta 2009 läh­tien pro­jek­tin kautta on uuden työ­paikan löytänyt kaikki­aan 1246 korkeasti koulutet­tua työnhakijaa.

Suomen taloudel­lisen tilanteen piristymi­nen näkyy myös Urate­htaalla. 2017 oli Urate­htaalle huip­pu­vu­osi työl­listynei­den määrää tarkkail­taessa. Viime vuo­den aikana uuden pestin löysi jopa 37 % pro­jek­tiin osal­lis­tuneista työn­hak­i­joista. Aikaisem­min lähes yhtä hyviin tulok­siin on päästy vuonna 2015, jol­loin pro­jek­ti­lais­ten työl­listymisaste oli 35 %. Vuonna 2016 työ­paikan löysi 29 % Urate­htaan asiakkaista.

Uutta nos­tetta rekry­toin­tiin haet­tiin myös eri­lai­sista koulu­tuk­sista. Vuonna 2017 13 % Urate­htaan toimin­nassa mukana olleista löysi koulu­tu­s­paikan. Vuonna 2016 koulu­tuk­seen hakeu­tui 9 % projektilaisista.

Insinööreille löy­tyy työtä

Insinöörien alati koheneva työti­lanne Pirkan­maalla näkyy myös Urate­htaan 2017 työl­listynei­den määrissä. Urate­htaan kolme hel­posti työl­listyneintä koulu­tuslin­jaa oli­vat diplomi-​insinöörit (36 %), insinöörit (19 %), sekä ekonomit (9 %).

Avoimet ovet kut­su­vat tutustumaan

Urate­htaan puuhanaiset Jaana ja Tiina käyn­nis­televät parhail­laan vuo­den 2018 toimintaa.

Kaikki pro­jek­tin toimin­nasta kiin­nos­tuneet ovat ter­ve­tulleita tiis­taina 23. tam­miku­uta kello 12 alkaen tutus­tu­maan Urate­htaaseen avoimien ovien päivänä. Tam­mikuun viimeisenä päivänä puolestaan tar­jolla on infor­maa­tiopaketti palkkatuki– ja työkokeiluasioista.

Tapah­tu­maka­len­teri tulee lop­pukevään aikana täy­den­tymään, ja luvassa on monia hyödyl­lisiä sekä mie­lenki­in­toisia koulu­tuk­sia työn­hakuun ja koulu­tuk­seen liit­tyvistä aiheista.

Urate­htaan löy­dät inter­netistä osoit­teesta www​.urate​hdas​.fi

Tek­sti: Terhi Viianen