Insinöörili­iton jäsenet ovat liit­tonsa toimesta neu­votelleet yhdessä muiden ylem­pien toim­i­henkilöi­den kanssa työ­sopimuk­sensa kollekti­ivisen osan vuosiksi 20182019 teknolo­gia­te­ol­lisu­u­teen, suunnit­telu– ja kon­sult­tialalle, kemi­ante­ol­lisu­u­teen, tietotekni­ikan palvelu­alalle sekä ict–alalle.

Sopimuk­set nos­ta­vat palkkoja vuosina 20182019 3,2 %. Sopimuk­set jatku­vat vuodella, mikäli palkanko­ro­tuk­sista vuodelle 2020 päästään aikanaan sopuun.

Työ­markki­nater­mein ilmais­ten Ylem­mät toim­i­henkilöt YTN ry on neu­votel­lut työ­nan­ta­ja­jär­jestö­jen kanssa työe­htosopimuk­set kyseisille aloille. Tietotekni­ikan palvelu­alo­jen suh­teen neu­vot­teli­jana on Tietoalan toim­i­henkilöt, joka on Insinöörili­iton jäsen­jär­jestö. Insinöörili­itto taas on iso osa neu­vot­telu­jär­jestö YTN:ää.

Yleis­linja tehdyissä työe­htosopimuk­sissa on, että uusi sopimus on voimassa 31.10.2020 saakka. Palkkaratkaisu­ista käy­dään työ­paikoilla paikalliset neu­vot­te­lut ja ellei paikalliseen palkkaratkaisuun päästä vuo­den 2018 osalta 15.12.2017 ja 2019 14.12.2018 men­nessä korote­taan palkkoja siten, että

- Viimeistään 1.1.2018 tai lähinnä sen jäl­keen alka­van palka­n­mak­sukau­den alusta palkkoja korote­taan 1,1% yleisko­ro­tuk­sella. Vuodelle 2018 sisäl­tyy myös työ­paikkako­htainen erä, jonka suu­ruus on 0,5%.
- Viimeistään 1.1.2019 tai lähinnä sen jäl­keen alka­van palka­n­mak­sukau­den alusta palkkoja korote­taan 0,9% suu­ruisella yleisko­ro­tuk­sella. Vuodelle 2019 sisäl­tyy myös työ­paikkako­htainen erä, jonka suu­ruus on 0,7%.

Työe­htosopimuk­sissa sovit­tiin myös mm. lomara­han mak­samis­esta, sairausa­jan, äitiys­va­paan ja isyys­va­paan palka­sta, tasa-​arvon edis­tämis­estä sekä luot­ta­mushenkilön ase­masta. Asioista, jotka säi­lyvät ”käytän­töinä” vain hyvän jär­jestäy­tymisen ja yhteisen sopimisen ansiosta – työe­htosopimusten kautta.

Tehty­jen sopimusten piirissä on noin 61 % Insinöörili­iton jäsenistä. Muiden alo­jen suh­teen neu­vot­te­lut jatku­vat. Kaikki jäsenet eivät ole minkään työe­htosopimusten piirissä ja hei­dän osaltaan ansioke­hi­tyk­seen vaikute­taan liit­toy­hteisössä tuke­malla jäseniä esimerkiksi palkka­neu­von­nalla. Myös työe­htosopimusten piirissä ole­via tue­taan henkilöko­htai­sissa palkkakeskusteluissa – sopimusko­ro­tusten päälle on odotet­tavissa meri­it­tiko­ro­tuk­sia yri­tyk­sestä riippuen.

Solmi­tuissa työe­htosopimuk­sissa palkkaratkaisun osalta ensisi­jainen vai­h­toe­hto on sopia asi­asta paikallis­esti eli yri­tysko­htais­esti, ylem­pien toim­i­henkilöi­den luot­ta­mushenkilön ja työ­nan­ta­jan edus­ta­jan toimesta.

Paikallisessa – eli yri­tysko­htaisessa – sopimi­sisessa henkilöstön val­it­se­man TES:n mukaisen luot­ta­mushenkilön tai –miehen rooli nousee yhä tärkeäm­mäksi. Insinöörili­itto kan­nus­taa jäseniään vaikut­ta­maan työ­paikkansa asioi­hin ja toim­i­maan tässä tärkeässä henkilöstön edus­ta­jan tehtävässä.

Toim­i­henkilöte­htävissä työsken­tele­vien työe­htosopimuk­sen neu­vot­telee ammat­tili­itto Pro. Insinöörili­iton jäseniä on run­saasti myös näissä tehtävissä ja vaikka itse ei sopimusta neu­votella, saa­vat jäsenet luon­nol­lis­esti kaikki tarvit­ta­vat palvelut.

Saati­inko jäsen­mak­sulle vastinetta? Insinöörili­itossa jäsen­maksu on euromääräi­nen, pros­en­teiksi muutet­tuna noin 0,85% jäse­nen keskiar­vopalka­sta – verovähen­nyk­sen jäl­keen vielä vähem­män. Monissa liitoissa jäsen­maksu on pros­ent­tipo­h­jainen, esimerkiksi ammat­tili­itto Pro:ssa jäsen­maksu on 1,4 % palkasta.

0,85% osuus palka­sta, jolla saa ansion­nousua tuloi­hinsa keskimäärin 1,6 %. Kuu­lostaako hyvältä diililtä?

Insinöörili­iton jäsen­ten osalta koro­tus tarkoit­taa, että keskiar­vopalkkainen sopimusten piirissä oleva jäsen saa vuosina 2018 ja 2019 jäsen­mak­sunsa takaisin keskimäärin 1,95 ker­taisena. Tämän lisäksi tulee kaikki liiton ja Tam­pereen Insinöörien jäsen­palve­lut ja –edut – jotka jo yksin pyritään pitämään sel­l­aisina, että niistä löy­tyy vas­tine jäsenmaksulle.

Tek­sti: Kalle Kiili