Insinöörien per­in­teisillä sopimusa­loilla on tämän viikon aikana hyväksytty uusia työe­htosopimuk­sia. Sopimus­ratkaisut tule­vat nos­ta­maan palkkoja kah­den seu­raa­van vuo­den aikana yhteensä 3,2 prosenttia.

Tällä viikolla sopimuk­set syn­tyivät teknolo­gia­te­ol­lisu­u­teen, suun­nit­telu– ja kon­sult­tialalle, tietoli­iken­teen palvelu­alalle ja kemi­ante­ol­lisu­u­teen. Neu­vot­te­lut jatku­vat vielä ICT– ja rahoi­tusalalla. Alku­vuodesta 2018 uusia sopimuk­sia saata­neen vielä julkiselle sek­to­rille, ener­gia­te­ol­lisu­u­den alalle ja useisiin taloko­htaisiin sopimuksiin.

Tarkoi­tus on, että palkanko­ro­tuk­sista päätet­täisiin paikallis­esti. Jos ratkaisuun ei syystä tai tois­esta päästä, korote­taan palkkoja työe­htosopimusten mukaisesti. Sopimusko­ro­tuk­siin sisäl­tyy sekä kaikille jaet­tava erä, että työ­nan­ta­jan päät­tämällä tavalla jaet­tava erä.

Nyt tehdyt uudet työe­htosopimuk­set päät­tivät aloilla pitkään jatkuneen palkanko­ro­tusten nollalinjan.

Insinöörili­iton asi­amies Hannu Takala kom­men­toi uusia työe­htosopimuk­sia:
– Teknolo­gia­te­ol­lisu­u­den alalla saavutettu sopimus parhaim­mil­laan paran­taa ja kehit­tää paikallista sopimista. Työ­nan­ta­jilla on mah­dol­lisuus osoit­taa palkkapoli­ti­ikkansa oikeu­den­mukaisuus ja avoimuus. Paikalli­nen sopimi­nen tulee var­masti lisään­tymään. Esimerkiksi nyt saavute­tulla sopimuk­sella on lomara­han vai­h­t­a­mi­nen vapaaksi mah­dol­lista niin, että vapaa ote­taan huomioon vuosilo­maa laskettaessa.

Tek­sti ja kuva: Terhi Viianen