Tekni­ikan alan nuoret osaa­jat kokoon­tu­i­vat tiis­taina 25. syysku­uta Kome­di­ateat­terissa verkos­toi­tu­misk­oulu­tuk­sen merkeissä. Samassa tilaisu­udessa lanseer­at­tiin uusi TREngi­neers –verkosto.

Kyseessä on tekni­ikan alan nuo­rille suun­nattu yhteisö, jonka tarkoituk­sena on tar­jota mah­dol­lisuuk­sia tutus­tua uusiin ihmisiin, kas­vat­taa tietoa sekä osaamista ja samalla toimia vaikut­ta­jana Tam­pereen seudulla. TREngineers-​verkoston alullepani­joita ovat Tam­pereen Insinöörit ry, Tam­pereen Insinööri­opiske­li­jat TIRO ry sekä Tekni­ikan Aka­teemiset TEK ry. Yhteisö on avoin nuo­rille ja nuoreksi itsensä tun­teville tekni­ikanalan osaa­jille, niin opiske­li­joille kuin jo työelämässäkin oleville.

Alusta saakka TREngi­neersin perus­tamisessa mukana ollut Tam­pereen Insinöörit ry:n jäsen Anna Orslahti ker­too, mistä idea verkos­ton perus­tamis­esta on tul­lut;
– Verkos­ton perus­tamisen idea sai alkunsa viime tam­miku­ussa, kun joukko TI:n, TIRO:n ja TEK:n akti­iveja istui alas pohti­maan nuorten osal­lis­tu­mista yhdis­tys­toim­intaan. Tuol­loin totes­imme, että kaikilla kolmella yhdis­tyk­sellä on suurin piirtein saman­laisia haasteita, ja että mei­dän kan­nat­taa yhdis­tää voimamme yhteis­ten päämäärien saavuttamiseksi.

Tapaamisia, excuja ja koulutuksia

Käytän­nössä uuden verkos­ton tarkoi­tus on antaa nuo­rille tekni­ikan osaa­jille mah­dol­lisuus tavata toisia saman­laisessa elämän­ti­lanteessa ole­via henkilöitä.
– Tekni­ikka yhdis­tää. Olemme kaikki eri­laisia, mutta kuitenkin meillä on hyvin paljon yhteistä: olemme korkeasti koulutet­tuja ja teemme saman­tyyp­pisiä töitä. Tutus­tu­malla uusiin ihmisiin jaamme toisillemme hyödyl­listä koke­musta sekä tietoa, Anna Orslahti kertoo.

Taus­tay­hdis­tyk­set kuitenkin halu­a­vat myös antaa jäse­nille uutta tietoa ja koke­muk­sia. Konkreet­tis­esti TREngineers-​verkoston puit­teissa tul­laan jär­jestämään eri­laisia tapah­tu­mia, jotka ovat ajanko­htaisia ja joiden avulla jäsenet voivat sivistää itseään. Tällä het­kellä tapah­tu­maka­len­teriin on merkitty muun muassa tutus­tu­miskäyn­tejä Kansi– ja Areena –han­kkeisiin sekä sisävil­je­lyjär­jestelmiin keskit­tyneeseen teknolo­giayri­tys Ever­green Farmiin.

Ensim­mäi­nen tapah­tuma jär­jestet­tiin heti tiis­taisen lanseer­austi­laisu­u­den jäl­keen, kun esi­in­tymisen asiantun­tija Karla Niem­i­nen Jään­mur­ta­jat Oy:sta antoi koulu­tusta verkos­toi­tu­misen perusteista. Sen jäl­keen noin 70 tilaisu­udessa mukana ollutta nuorta tekni­ikan ammat­ti­laista sai­vat mah­dol­lisu­u­den lait­taa juuri oppi­mansa verkos­toi­tu­miso­pit käytän­nön testiin yhteisessä tutustumistilaisuudessa.

Mukaan TREngineers-​verkostoon pääsee seu­raa­malla yhteisöä Face­bookissa ja liit­tymällä ryhmiin:

https://​www​.face​book​.com/​t​r​e​n​g​i​n​e​e​r​s​33100

https://​www​.face​book​.com/​g​r​o​u​p​s​/​296462051182476

Tek­sti ja kuva: Terhi Viianen