Tiis­taina 27. maalisku­uta Tam­pereen Insinöörit ja kul­tasepän­li­ike Suokko jär­jes­tivät suuren suo­sion saa­neen Timantti-​illan. Teemailta keräsi timant­tien ihmeel­liseen maail­maan noin 20 kiinnostunutta.

Tilaisu­u­teen osal­lis­tuneilla oli äärim­mäisen harv­inainen mah­dol­lisuus muun muassa pidellä kädessään raaka­ti­mant­tia. Illan aikana nähtiin myös video siitä, miten raaka­ti­man­teista hio­taan koru­jen valmis­tuk­sessa käytet­täviä timant­teja ja miten eri­laiset hion­nat vaikut­ta­vat timan­tin arvoon. Lisäksi osal­lis­tu­jat pää­sivät kat­so­maan D-​Scope timant­timikroskoop­illa, miltä timan­tit näyt­tävät lähikuvassa.

Timantti-​illan anti herätti jäsenissä paljon kysymyk­siä. Eri­tyis­esti jalokivien värit, kirkkaudet ja eri­laiset hion­nat sai­vat aikaan mie­lenki­in­toista keskustelua.

Timantti-​iltoja ollaan jär­jestetty kaksi ker­taa. Tapah­tuma on kerän­nyt sen ver­ran paljon kiin­nos­tusta ja kiitosta osal­lis­tunei­den jäsen­ten osalta, että toiveissa on tule­vaisu­udessa jär­jestää vielä vas­taa­van­lainen tapahtuma.

Tek­sti: Terhi Viia­nen, kuva: Minna Johansson