Tam­pereen Insinöörien 98-​vuotisbileet juh­lit­tiin Pakkahuoneen Klu­billa per­jan­taina 7.huhtikuuta. Mukaan juh­lahu­muun mah­tui niin puhetta insinöörien merk­i­tyk­sestä Tam­pereelle kuin ver­ryt­te­ly­housuja repiviä musiikkiesityksiäkin.

Tam­pereen Insinöörien syn­tymäpäiviä on juh­littu koko jäsenistölle avoimilla synt­täri­bileillä vuodesta 2015 läh­tien. Tähän men­nessä juh­lissa ovat päässeet esi­in­tymään Uniklubi, Pauli Han­hiniemi ja Hehkumo ja viime vuo­den mah­tava Miljoonasade. Tänä vuonna illan pääe­si­in­tyjäksi saatiin huikeasta live-​esiintymisestään tun­nettu Reck­less Love.

Suunta kohti vuotta 2020

Ennen varsi­naista musi­ikkio­hjel­maa juhlavier­aat toiv­otet­tiin ter­ve­tulleiksi muu­tamilla lyhy­illä tervehdyspuheilla.

Illan ensim­mäisen puheen­vuoron käytti Tam­pereen Insinöörien hal­li­tuk­sen puheen­jo­htaja Kalle Kiili. Puheen­vuorossaan Kiili ker­toi Tam­pereen Insinöörien toimin­nassa meneil­lään ole­van uusien alku­jen vuosi. Eräänä merkkinä muu­tok­sen aikakaud­esta Kiili mainitsi tam­miku­ussa TI:n uudeksi toimin­nan­jo­hta­jaksi saa­puneen Sanna Noke­laisen. Tällä het­kellä hal­li­tus, val­tu­usto ja toimisto tekevät San­nan ohjauk­sessa ahk­erasti töitä Tam­pereen Insinöörien tuomis­esta 2020-​luvulle. Eri­tyis­esti pitkän tähtäi­men suun­nitelmissa tähdätään siihen, että voisimme tule­vaisu­udessa olla parem­min tukena niin työelämän haasteissa kuin jäsen­palvelu­idenkin merkeissä.


Kalle Kiili

Insinöörien rooli Tam­pereen historiassa

Oman ter­ve­hdyk­sensä 98-​vuotta täyt­täneelle Tam­pereen Insinöörit ry:lle ja bileisiin mukaan tulleelle jäsenistölle saa­pui lausumaan myös Tam­pereen kaupun­gin yri­tys ja yhteiskun­ta­suhteista vas­taava johtaja Tuija Telén.
– Tam­pere on men­estynyt kaupunki. Tuor­ei­den tilas­to­jen mukaan olemme Suomen halu­tuin asuin­paikka ja vetovoimainen opiskelukaupunki. Tam­pere on osaamis– ja inno­vaa­tiokaupunki. Tämä on se kulma, joka tuo tule­vaisu­u­den elinvoimaa.

Telén korosti puheessaan myös sitä, että Tam­pere on aina ollut hyvin kehi­tys­myön­teinen kaupunki. Insinööreillä on kehi­tyk­sessä merkit­tävä osa.
– Kun ajat­telemme kosken par­taalle syn­tynyttä teol­lisu­utta, on insinööreillä ollut merkit­tävä rooli tuossa kehi­tyk­sessä. Kun Fin­laysonilla tarvit­tiin uusia koneita ja tuotan­tovä­lineitä, oli ne tehtävä itse. Ja kuka muukaan tuotan­tovä­li­neet oli­si­vat kehitelleet ja rak­en­ta­neet kuin insinöörit. Insinöörit ovat olleet olen­naisessa osassa Tam­pereen his­to­rian rakentamisessa.


Tuija Telén

TIRO:n synt­täri­lahja

Isoisän isän ikään ennät­tänyt, mutta aina vaan nuorekkaam­malta vaikut­ta­van Tam­pereen Insinöörit ry:n juh­lapäivä sai myös upean synt­täriyl­lä­tyk­sen, kun Tam­pereen Insinööri­opiske­li­jat TIRO ry:n hal­li­tus nousi lavalle yllä­ty­sesi­tyk­sen kera. Vilma Ali­nan Juha88-​kappale oli TIRO:n hal­li­tuk­sen käsit­telyssä saanut uudet sanat otsikolla TI 98. Insinööri­opiske­li­joiden esi­tys sai yleisöltä mas­si­iviset suosionosoitukset.


TIRO ry:n hal­li­tuk­sen synt­täriter­ve­hdys Tam­pereen Insinööreille

Illan aikana tanssi­jalka sai liikettä

Illan musi­ikil­lisen ohjel­man käyn­nisti Manse­rockin klas­sikkoi­hin kuu­luva Kari Peit­samo, joka esi­in­tyi soolona. Mies ja kitara –tyyp­pinen ratkaisu läm­mit­teli yleisöä, mutta vasta Peit­sa­mon suurin hitti Kaup­paopis­ton naiset todella sai juh­lakansan tanssikenkiin vipinää.


Kari Peit­samo

Illan pääe­si­in­tyjä Reck­less Love kuitenkin räjäytti bilei­den pankin ja tanssi­lat­tia täyt­tyi juh­lakansasta. Energinen, posi­ti­ivi­nen ja taat­ulla rock-​asenteella esi­in­tyvä bändi sai yleisöltä paljon kiitosta niin musi­ik­istaan, esi­in­tymis­es­tään kuin hie­man myös ulko­musi­ikil­li­sista tekijöistäkin.


Reck­less Love

Onnis­tuneet bileet

Tam­pereen Insinöörien toimisto pyysi bileisiin osal­lis­tuneita vas­taa­maan kyse­lyyn, jonka avulla arvioitiin tapah­tu­man onnis­tu­mista. Kyse­lyn avulla halut­tiin selvit­tää myös sitä, mitä toiveita osal­lis­tu­jilla on tule­vista Tam­pereen Insinöörien synttäribileistä.

90 pros­ent­tia vas­tan­neista oli­vat sitä mieltä, että TI:n 98-​vuotissyntymäpäivät onnis­tu­i­vat joko hyvin tai eri­no­mais­esti. Reck­less Loven esi­tyk­sen keskiar­voksi (asteikolla 15, jossa 1 on todella huono ja 5 on eri­no­mainen), vas­taa­jat antoi­vat 4,2.

Ensi vuo­den synt­täri­bilei­den esi­in­tyjä­toivei­den kär­keen nousi­vat Tuo­mari Nurmio, Jonne Aaron, Lauri Tähkä sekä Haloo Helsinki. Yksi nimi jyräsi muiden ohi myös tämän vuo­den palauteky­selyssä. Lähes joka toinen vas­tan­nut toivoi tule­vaisu­udessa TI:n synt­täri­bilei­den pääe­si­in­tyjäksi Manse­rockin leg­en­dan Popedan.

Ensi vuo­den synt­täri­bilei­den suun­nit­telu on jo käyn­nissä. Tällä het­kellä TI:n hal­li­tus ja toimisto ovat suun­nan­neet kat­seensa kuitenkin osit­tain jo vuo­teen 2019, jol­loin Tam­pereen Insinöörit täyt­tävät 100 vuotta. Tuol­loin luvassa on synt­täri­bileet, jol­laisia TI:n jäsenet eivät ole kuuna päivänä vielä nähneet.

Tek­sti: Terhi Viia­nen, kuvat: Eetu Keränen