Suun­nit­telu­palveluita useille eri toimi­aloille tar­joa­van ALTENin rekry­toin­nit ovat olleet selvässä kasvussa Tam­pereella viime syksystä alkaen. Selkeä käänne asi­akasyri­tys­ten tilauk­sissa tapah­tui jo vuosi sitten.

ALTENin Tam­pereen toimis­tolle on vuo­den aikana ilmestynyt uusia kasvoja harva se viikko. Nyt suun­nit­telijoita, joista pääosa on insinöörejä, on Tam­pereen palkkalis­toilla noin 70.

ALTEN Fin­landilla on Suomessa toim­intaa yhteensä kahdek­salla paikkakun­nalla, ja eri toimi­alo­jen asiantun­ti­joita firma työl­listää yhteensä jo lähes 500 henkilöä.

Osaavaa työvoimaa on ainakin tois­taiseksi Tam­pereella löy­tynyt, vaikka kil­pailu­ti­lanne rekry­toin­nissa on selvästi kiristynyt.
– Varsinkin talotekni­ikka ja sähkö­su­un­nit­telu ovat oma taiteen­la­jinsa, jossa kokeneista osaa­jista tulee hel­posti pulaa, Expe­ri­enced Busi­ness Man­ager Matti Jääskeläi­nen ALTENin Tam­pereen toimis­tolta kertoo.

Moni suun­nit­telu­ala nosteessa

Koko Suomen osalta ALTENin asi­akkaista isoin osa tulee pros­essi– ja ener­giatekni­ikasta sekä teknolo­gia­te­ol­lisu­ud­esta.
– Lähes kaikki alat tun­tu­vat nyt joka tapauk­sessa ole­van Pirkan­maalla nos­teessa. Esimerkiksi mekani­ikka­su­un­nit­telijoita ja sähköalan osaa­jia haemme jatku­vasti.
– Kokenei­den osaa­jien lisäksi olemme rekry­toi­neet myös suo­raan oppi­laitok­sista ja panos­ta­neet sisäiseen koulutukseen.

Suun­nit­teli­jat työsken­televät pro­jek­teista ja sopimuk­sesta riip­puen joko asi­akkaiden tiloissa tai ALTENin omissa tiloissa Sorinkadulla ja Ruskossa.

Työn­hak­i­jat noteer­ataan varmasti

Työn­haku ALTE­Nille kan­nat­taa kohden­taa ensisi­jais­esti johonkin avoinna ole­vaan työ­paikkaan. Mikäli avoimista paikoista ei löydy omaa osaamista vas­taavaa paikkaa, myös avoin hake­mus kan­nat­taa ehdot­tomasti jät­tää.
– Avointa hake­musta jätet­täessä on tärkeää kir­joit­taa CV:n lisäksi saate, jossa hak­ija perustelee, miksi haluaa tulla nimeno­maan meille ja mitä meillä halu­aisi tehdä. Pelkkä CV ei anna meille tarpeeksi tietoa esimerkiksi hak­i­jan moti­iveista, Busi­ness Man­ager Anna Lammi kertoo

ALTEN on bud­je­toinut reilusti rekry­toin­tiin ja haas­tat­telu­iden jär­jestämiseen, jotta jokainen mie­lenki­in­toinen hak­ija tulisi noteer­atuksi.
– Hake­muk­sia käy­dään HR-​osastolla läpi päivit­täin, ja usein se on ensim­mäi­nen tehtävämme heti aamusta.

ALTENin koti­sivuilta löy­tyy rekry­toin­tipros­es­sista hyvin yksi­tyisko­htainen kuvaus, johon hak­i­jan on syytä tutus­tua yri­tyk­sen perusti­eto­jen lisäksi.

Mikäli hake­mus herät­tää kiin­nos­tusta, HR-​osasto ottaa puhe­lim­itse yhteyttä haas­tat­telun sopimiseksi. Myös puhe­lin­haas­tat­teluita jär­jestetään, mikäli hak­ija esimerkiksi asuu toisella paikkakun­nalla.
– Asi­akkaiden tarpeet saat­ta­vat syn­tyä hyvin nopeasti, joten haas­tat­telumme ei useinkaan tähtää vain tietyn tehtävän täyt­tämiseen, vaan kar­toit­taa myös tule­via tarpeita. Taval­laan voisi sanoa, että yksi haas­tat­telu voidaan tehdä useita eri tehtäviä varten.
– Asi­akkaiden hyvin nopeastikin vai­htele­vien tarpei­den takia myös avoimet hake­muk­set ovat meille hyödyl­lisiä, Lammi sanoo.

Useita kier­roksia

Haas­tat­te­lut por­raste­taan ALTE­Nilla use­am­paan kier­rokseen. Ensim­mäisellä haas­tat­telukier­roksella käy­dään läpi hak­i­jan profi­ili, osaami­nen sekä aikaisempi työkokemus.

Seu­raav­illa kier­roksilla uppoudu­taan yksi­tyisko­htaisem­min esimerkiksi avoinna ole­vien tehtävien teknisiin haasteisiin tai hak­i­jan ihmis­suhde­taitoi­hin, mikäli ne ovat oleel­lisia täytet­tävässä tehtävässä.

Haku kestää yleensä useita viikkoja, mutta jokaista työ­paikkaa täytet­täessä useisiin haas­tat­telukier­roksiin ei ole aikaa.
– Päätök­siä voidaan tarvit­taessa tehdä yhdenkin päivän aikana. Jos ensim­mäisen tun­nin aikana löy­dämme selvästi tehtävään sopi­van henkilön, palkkaamme kiireel­li­sissä tilanteissa hänet, Jääskeläi­nen sanoo.

Työn­tek­i­jöillä mah­dol­lisuus vaikuttaa

ALTEN Fin­land kuu­luu osana kan­sain­väliseen ALTEN-​konserniin, joka työl­listää noin 28 000 ihmistä 21 eri maassa.
– Mikäli työn­tek­ijä haluaa lähteä Tam­pereen toimis­tolta pääkaupunkiseudulle tai vaikkapa johonkin ulko­maan toimip­is­teeseen, kan­nat­taa rohkeasti ottaa yhteyttä esimieheensä ja esit­tää toiveitaan, Jääskeläi­nen kehot­taa.
– Suomen sisällä siir­tymi­nen toimip­is­tei­den välillä on tehty mah­dol­lisim­man jous­tavaksi. Me mielel­lämme mah­dol­lis­tamme työn­tek­i­jöille siir­tymisen toimis­to­jemme välillä.

Tek­sti ja kuva: Arto Kotilainen