TIRO:n hal­li­tus pisti alku­vuodesta pystyyn Roosa Nauha –keräyk­sen. Idea keräyk­sen aloit­tamis­esta syn­tyi sat­tumankau­pan kautta. Eri­laiset tem­pauk­set ja ideat ovat edesaut­ta­neet tavoitetta, joka on 9 kuukaudessa melkein täytetty!

TIRO:n hal­li­tus pisti alku­vuodesta pystyyn Roosa Nauha –keräyk­sen. Aja­tus keräyk­sen pystyyn pistämis­estä tuli sat­tumien kautta. Epäon­nis­tunut hup­par­i­ti­laus tuotti meille 12 kap­paletta enem­män tai vähem­män pinkkejä hup­pare­ita (kuten kuvasta näkee), jol­loin edel­lisvuoti­nen hal­li­tus­lainen ehdotti meille, ehkä vähän huumo­ril­lakin, keräyk­sen pystyyn pistämistä. Hal­li­tuk­sen voimin puimme asiaa kok­ouk­sessa, ja yhteis­tu­umin pää­timme keräyk­sen jär­jestää. Tavoite­sum­mak­semme ase­timme 1000 euroa kerät­täväksi vuo­den aikana, toukokuun lop­puun men­nessä olimme kuitenkin saa­neet kerät­tyä jo 915€!

Alun perin keräys­ra­ho­jen oli tarkoi­tus tulla lahjoituk­sista ja tapah­tu­miemme pul­lo­jenkeräys­ra­hoista, myöhem­min keväällä pää­timme kuitenkin lanseer­ata keräyk­selle oman haalarimerkin ”Tutk­i­tuta rin­tasi insinöörillä”. Merkki taisi yllät­tää mei­dät kaikki suo­si­ol­laan, ständille saatet­tiin tulla kyse­lemään ”sitä kuu­luisaa tissi-​merkkiä”. Myymme merkkejä 3 euron hin­taan, ja jokaisesta myy­dystä merk­istä lahjoita­mme 2 euroa keräyk­seemme. Kevään aikana saimme merkkejä myy­tyä yli 250 kappaletta.

Uskomme saavut­tavamme tavoit­teemme jo syyskuun aikana, ennen vuo­den lop­pua voimme jopa tuplata tavoit­teemme. Mikäli haluat aut­taa meitä hyvän tekemisessä ja kas­vat­taa keräyspot­ti­amme käy lahjoit­ta­massa ja seu­raa­massa potin kasvua osoit­teessa; https://​oma​.syopasaa​tio​.fi/​r​o​o​s​a​-​n​a​u​h​a​/​57564.

Rebekka Ojala
TIRO ry:n puheen­jo­htaja 2018