Tam­pereen Insinööri­opiske­li­jat TIRO ry piti keskivi­ikkona 25. lokaku­uta sään­tömääräisen syyskok­ouk­sensa. Kok­ouk­sessa päätet­tiin TIRO:n ensi vuo­den toim­intaan liit­tyviä asioita. Samalla valit­tiin yhdis­tyk­selle uusi hal­li­tus kaudelle 2018.

Uudeksi puheen­jo­hta­jaksi valit­tiin Rebekka Ojala. Tällä het­kellä hän hoitaa TIRO:ssa PISTOT-​vastaavan tehtävää. Ojala on uuden hal­li­tuk­sen ainoa jäsen, joka on ollut yhdis­tyk­sen toimin­nassa mukana myös tänä vuonna.

TIRO:n uuden hal­li­tuk­sen muut jäsenet ovat: Julius Setälä, Anssi Pelko­nen, Eelis Nyrhilä, Jenni Tam­men­maa, Veera Järvi­nen, Olli Noro­lahti, San­teri Halmi­nen, Toni Korpi, Petri Mäki­nen, Jesse Niiro ja Joonas Hiltunen.

Uusi hal­li­tus aloit­taa toim­intansa tam­miku­ussa 2018.

Tek­sti: Terhi Viia­nen, kuva: Erkki Salonen