Tam­pereella tärähtää viikon­lop­puna, kun maan suurim­mat insiniööri­opiske­li­ja­bileet val­taa kaupun­gin kadut ja kup­pi­lat. Jo vuodesta 1992 jär­jeste­tyt Insinööri­opiske­li­japäivät keräävät yhteen haalarikansaa ympäri Suomen.

Tam­pere­laiseen malliin tämän vuo­den IOP:n teema on Rock, rauta ja rakkaus.

IOP:n pääpäivä käyn­nistyy lauan­taina kello 12.00 Keskus­to­rilta. Tuol­loin start­taa tapah­tu­man keskip­is­teenä toimiva rastikierros.

Tekni­ikka ja ääni

Keskus­torin päivä­ta­pah­tu­man yhtey­dessä julk­iste­taan Tekni­ikka ja X –kil­pailun voit­taja. Kil­pailun tarkoituk­sena on löytää nokkela keksintö, joka yhdis­tää tekni­ikan ja vuosit­tain vai­h­tu­van tee­man, eli X:n. Tämän vuo­den kil­pailu­teemaksi on valikoitunut ääni.

Vuosien saatossa Tekni­ikka ja X –kil­pailussa on kehitelty keksin­töjä muun muassa tee­man tekni­ikka ja lapsi, tekni­ikka ja eläin, tekni­ikka ja sukka­housut, tekni­ikka ja human­ismi, tekni­ikka ja vero­tus, tekni­ikka ja ilmas­ton­muu­tos sekä tekni­ikka ja joukkoli­ikenne. Keksin­töinä on nähty esimerkiksi tek­stivi­estillä toimiva juke­boksi, oluen pika­jäähdyt­täjä, potkukelkkaan inte­groitu tietokone sekä alkometri, joka puhal­luk­sesta ker­too mak­se­tun alko­ho­liv­eron määrän.

Tek­sti: Terhi Viia­nen, kuva: IOP