5.4.2019 tulee kuluneeksi sata vuotta Tam­pereen Insinöörien ja Insinöörili­iton syntyhetkestä.Tuolloin neljäkym­mentä Tam­pereen teknil­lisen opis­ton entistä oppi­lasta perusti Tam­pereen talousk­oul­ulla Tam­pereen Teknil­liset –yhdistyksen.

Yhdis­tyk­sen tarkoituk­sena oli toimia Tam­pereen teknil­lisen opis­ton käynei­den yhdys­si­teenä, avus­taa heitä maan teol­lisu­u­den ja tekni­ikan kehi­tyk­sen seu­raamisessa sekä valvoa opis­ton käynei­den etuja.

Tam­pereen Insinöörien ja Insinöörili­iton ole­mas­saolon tarkoi­tus ei itsessään ole sadassa vuodessa muut­tunut, vaikkakin toimin­nan muodot ovat toki eläneet ajan mukana. Yhteiskun­nalli­nen vaikut­ta­mi­nen, jäsen­ten ammatil­lis­ten ja koulu­tuk­sel­lis­ten intressien edis­tämi­nen sekä työelämän pelisään­tö­jen yhteinen rak­en­t­a­mi­nen ja valvom­i­nen ovat edelleen toimin­nan keskiössä.

Tarkoituk­semme ytimessä on myös jäsen­ten yhteenku­u­lu­vu­u­den edis­tämi­nen ja yhteenku­u­lu­vuus osaltaan taas edesaut­taa muiden jäse­nille tärkei­den asioiden edis­tämisessä. Yhteisö onkin val­tava voimavara ja yhteistyöllä saadaan enem­män aikaan kuin yksin puske­malla. Tämä pätee niin yhdis­tys­toim­intaan kuin työelämän kehit­tämiseenkin sekä paikallis­esti että val­takun­nan tasolla. Etenkin, kun luotto pelaa puolin ja toisin.

Ensi vuonna juh­limme isosti yhteisömme satavuo­tista taivalta monin eri tavoin ja tapah­tu­min sekä Tam­pereen Insinööreinä täällä Pirkan­maalla että Insinöörili­it­tona ympäri Suomen. Vaikka muis­teltavaa his­to­ri­assa riit­tää, juhlavuon­nakin kat­seemme on vah­vasti tule­vaisu­udessa ja ennen kaikkea parem­massa työelämässä – meille kaikille.

Läm­mintä ja val­oisaa syksyä!

Sanna

p.s. Käy tutus­tu­massa Insinöörili­iton tule­van juhlavuo­den ennakkoti­etoi­hin ja tapah­tu­miin: www​.ilry​.fi/​k​o​h​t​i​j​u​h​l​a​v​u​o​t​t​a