Seit­semän vuotta sit­ten, syksyllä 2010, sain puhelun, joka nyt kat­soen vaikutti elämääni hyvinkin suuresti. Yksi Tam­pereen Insinöörien hal­li­tuk­sen jäsen soitti ja sanoi kuulleensa, että toimin kohtu­ullisen akti­ivisena henkilöstön edus­ta­jana Nokia Oyj:ssä. Hän kysyi, olisiko kiin­nos­tusta lähteä TI:n toim­intaan mukaan.

En tun­tenut entu­ud­estaan soit­ta­jaa, enkä kovin hyvin Insinöörili­iton aluey­hdis­tys­tänikään. Taisin jostain syystä kuitenkin vas­tata myön­tävästi. Kaut­eni TI:n hal­li­tuk­sessa alkoi tam­miku­ussa 2011.

Nyt on viimeisen puheen­jo­hta­jan pal­stan ja yhden elämääni vaikut­ta­neen vai­heen tilin­päätök­sen aika.

Ensim­mäisenä haluan kiit­tää teitä jäseniä, kun olette mukana tässä per­in­teikkäässä, mutta muut­tuvassa insinöörien yhteisössämme. Olen saanut teiltä lukuisia palaut­teita, jotka ovat kan­nus­ta­neet yhdis­tyk­sessä toim­i­maan. Vuosit­taiset jäsenky­se­lyt, joiden tulok­sia on käytetty toim­intaa suun­niteltaessa, aloitimme muu­tamia vuosia sit­ten. Vain kak­sisu­un­tainen keskustelun kautta TI pystyy tuot­ta­maan toim­intaa, jota siltä odotetaan.

Toiseksi kiitos yhdis­tyk­sen muille akti­iveille, val­tu­us­ton ja hal­li­tuk­sen jäse­nille! Olen oppinut teiltä paljon ja kanssanne on ollut hyvä tehdä päätök­siä sekä toim­intaa. Koen, että TI:n akti­iviporukka on luonut itsel­leni tur­val­liset puit­teet toimia vaikeis­sakin tilanteissa, joita meillä niitäkin oli. Uuden puheen­jo­hta­jan aloit­taessa jäl­keeni, antakaa hänelle tilaa ja tukea. Oma­lta kohdal­tani kan­nus­tan häntä toim­i­maan oma­lla taval­laan ja tuo­maan taas yhden uuden ajan lähes 100-​vuotiaalle TI:lle.

Iso kiitos Insinöörili­iton muiden jäseny­hdis­tys­ten toim­i­joille, joi­hin olen saanut tutus­tua vuosien var­rella. Olemme koke­neet paljon näinä vuosina ja tehneet myös erit­täin vaikeita päätök­siä. Jär­jestö­toimin­nan peru­sopin­not, syven­tävät ja valin­naiset päälle olen saanut kanssanne suorit­taa. Teette arvokasta työtä liit­toy­hteisön eteen!

Eri­tyi­nen kiitos Tam­pereen Insinöörien toimis­tolle, San­nalle ja Ter­hille – kuten myös hei­dän edeltäjilleen! TI on vakavarainen yhdis­tys, joka saa tänäkin vuonna jäsen­ti­laisuuk­si­insa yhteensä noin 2000 osal­lis­tu­jaa. Luot­ta­mushenkilöt vai­h­tu­vat, mutta osaava henkilöstö pitää huolen perus­toimin­nan pyörit­tämis­estä ja kehittämisestä.

Jätän Tam­pereen Insinöörien puheen­jo­hta­jan tehtävät hyvin luot­tavaisin mielin. Uskon kolmivuo­tis­su­un­nitel­maan 20182020 ja tei­hin toim­i­joi­hin. Pitäkää TI:n lip­pua yhteistyökykyis­esti liehu­massa niin Pirkan­maalla kuin Insinöörili­itossa – ja muis­takaa pitää samalla vähän hauskaa!

Kalle Kiili
puheen­jo­htaja