Uutiset Suomen talouden osalta ovat viime aikoina olleet posi­ti­ivisia. Ekon­o­mistit ovat joutuneet vuo­den mit­taan kor­jaa­maan use­am­man ker­ran omia kasvuen­nusteitaan ylöspäin.

Viimeisin OP:n tekemä brut­tokansan­tuot­teen kasvuen­nuste tälle vuodelle on 3,2 %, mikä on tuttu luku myös syksyn työe­htosopimus­neu­vot­teluista. Vaikut­taakin siltä, että kansan­taloutemme on selvässä nousuki­idossa, sillä nousun odote­taan vahvis­tu­van ensi vuonna. Hyvä niin. Onhan tässä kitu­utet­tukin jo mil­tei kymme­nen vuotta.

Saman­laista kasvua tavoit­telemme myös Tam­pereen Insinöörien jäsen­määrässä. Tavoite on kieltämättä kun­ni­an­hi­moinen, mutta määräti­etoisella työllä ja uusilla, raikkailla avauk­silla saavutet­tavissa. Yhdis­tyk­sen kok­ouk­sessa hyväksytty kolmivuo­tis­su­un­nitelma antaa meille eväitä toimin­nan uudelleen suun­taamiseen ja akti­iviseen tekemiseen jäsen­temme hyväksi. Ensi vuodelle tehty toim­inta­su­un­nitelma sekä suun­nitel­maa tukeva talousarvio anta­vat hal­li­tuk­selle ja tiimeille hyvät raamit yhdis­tyk­sen toimin­nan kehittämiselle.

Uud­is­t­a­mi­nen tarkoit­taa sitä, että myös tämän­hetk­istä että myös tämän­hetk­istä toim­intaa täy­tyy tarkastella kri­it­tis­esti. Teem­mekö oikeita asioita ja teem­mekö asioita oikein? Mil­laisin palveluin ja tapah­tu­min palveluita halu­taan tar­jota sekä näin resursseja uudelleen suun­nata, jostain van­has­takin on täl­löin pakko luopua.

Val­tu­usto onkin tehnyt päätök­sen, että tule­vana vuonna INSU ei tässä muo­dos­saan enää ilmesty niin usein kuin tähän asti. INSU on edelleen Tam­pereen Insinööreille tärkeä kanava jäsen­temme ja sidos­ryh­miemme suun­taan, mutta panos­tamme jatkossa myös viestin­tämme monipuolistamiseen.

Vuosi 2018 onkin kohta käsillä ja uuden puheen­jo­hta­jan johdolla lähdemme suun­nitelmia toteut­ta­maan ja kohti uutta kasvua. Sitä ennen rauhoi­tumme kuitenkin joulun viettoon.

Stres­sitöntä joulu­naikaa kaikille!

Sanna Noke­lainen
pää­toimit­taja ja toiminnanjohtaja