Tam­pereen Insinöörit ry:n val­tu­usto kokoon­tui 30.11. syyskok­ouk­sen merkeissä. Kok­ouk­sessa hyväksyt­tiin toim­inta­su­un­nitelma vuodelle 2018 sekä lyötiin lukkoon yhdis­tyk­sen ensi vuo­den budjetti.

Val­tu­us­ton syyskok­ouk­sessa valit­tiin väistyvän hal­li­tuk­sen puheen­jo­hta­jan Kalle Kiilin seu­raaja. Uudeksi puheen­jo­hta­jaksi valit­tiin 37-​vuotias kone-​ja tuotan­to­talouden insinööri Satu Mäkelä.

Lisäksi syyskok­ouk­sessa hal­li­tuk­seen valit­tiin erovuorois­ten tilalle Antti Fil­pus, Mikko T. Niemi, Nina Pirt­tikan­gas, Erkki Salo­nen ja Jouni Tiilikka. Tam­pereen Insinöörien uusi hal­li­tus ja puheen­jo­htaja aloit­ta­vat työsken­te­lynsä vuo­den 2018 alussa.

Tek­sti ja kuva: Terhi Viianen