Tam­pereen Insinöörit ry:n sään­tömääräi­nen yhdis­tyk­sen kok­ous pidet­tiin Pirkan­maan Eloku­vakeskus Nia­garassa keskivi­ikkona 1. mar­rasku­uta. Kok­ouk­seen saa­pui yhteensä noin 90 jäsentä.

Kok­ouk­sessa käytiin läpi muun muassa Tam­pereen Insinöörien kolmivuo­tisker­to­mus ajan­jak­solta 20152017. Lisäksi toimin­nan­jo­htaja Sanna Noke­lainen esit­teli jäsenistölle uuden kolmivuo­tis­su­un­nitel­man, jonka mukaan yhdis­tyk­sen toim­intaa tul­laan kehit­tämään ja ohjaa­maan tule­vana kolmivuo­tiskaut­ena 20182020.

Varsi­naiset val­tu­ute­tut vuodelle 20182020

Kok­ouk­sessa vahvis­tet­tiin myös yhdis­tyk­sen val­tu­us­to­vaalin tulos.

Varsi­naisiksi val­tu­us­ton jäseniksi valit­tiin seu­raa­vat Tam­pereen Insinöörit ry:n jäsenet: Härkö­nen Timo, Ink­i­nen Jari, Karelo Aija, Kosk­i­nen Jyrki, Lehto­nen Jari, Mukkala Perttu, Nee­järvi Jari, Pirt­tikan­gas Nina, Ranta­nen Asmo, Rei­jasto Juha, Saani­lahti Kimmo, Saani­lahti Sanna, Sahimäki Sami, Salo Saku, Sep­pälä Janne, Sil­ta­nen Tapani, Sirén Tommi, Hirvimäki Juha-​Pekka, Taipale Mikko, Saari­nen Laura, Sihvola Ari, Haav­isto Jussi, Mäkelä Satu Marika, Mat­tila Sari ja Lehti­nen Sanna.

Var­aval­tu­ute­tut vuodelle 20182020

Var­aval­tu­ute­tuiksi ilmoit­tau­tunei­den jäsen­ten kesken arvot­tiin var­aval­tu­utet­tu­jen kut­sum­isjärjestys. Tam­pereen Insinöörit ry:n val­tu­us­ton kok­ouk­siin kut­su­taan kaikki val­tu­us­ton jäsenet, niin varsi­naiset kuin var­aval­tu­ute­tutkin. Kuitenkin vain 25 val­tu­ute­tulla on äänioikeus. Mikäli siis varsi­nai­sista val­tu­ute­tu­ista jotkut ovat estyneet tule­maan kok­ouk­seen, täy­den­netään val­tu­utet­tu­jen lis­taa var­aval­tu­utet­tu­jen osalta niin, että 25 val­tu­ute­tun määrä tulee täyteen.

Tam­pereen Insinöörien kau­den 20182020 var­aval­tu­utet­tu­jen arvon­nassa kut­sum­isjärjestyk­seksi muo­dos­tui seu­raava: Niemi Mikko T., Haronoja Teemu, Ollila Matti, Paija Markku, Tyynelä Jenni, Laine Kati, Kiili Kalle, Paviala Mari, Salo­nen Erkki, Helimäki Johanna, Valaja Minna, Fil­pus Antti, Wess­man Arto, Johans­son Minna, Ham­mar Antero, Mäkelä Satu Mar­i­anna, Puuska Sami, Tiilikka Jouni ja Palsa Jukka.

Tam­pereen Insinöörien uusi val­tu­usto aloit­taa toim­intansa tam­miku­ussa 2018 jär­jestet­tävässä val­tu­us­ton järjestäytymiskokouksessa.

Tek­sti ja kuva: Terhi Viianen